Language Assistance

 

Languages on this page: EnglishEspañol (Spanish) | 繁體中文 (Chinese) | Tiếng Việt (Vietnamese) | 한국어 (Korean) | Tagalog | Русский (Russian) | العربية (Arabic) | Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) | Français (French) | Polski (Polish) | Português (Portuguese) | Italiano (Italian) | Deutsch (German) | 日本語 (Japanese) | فارسی (Farsi) | Oroomiffa/Cushite

ENGLISH

Northwestern Medical Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Northwestern Medical Center does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. Attention: You have the right to an interpreter at no cost to you. 

Northwestern Medical Center: 

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

 • Qualified sign language interpreters
 • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

 • Qualified interpreters
 • Information written in other languages

If you need these services, contact Amanda Wilson, Manager of NMC’s Care Management Department at 802-524-1001.

If you believe that Northwestern Medical Center has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with NMC’s Compliance Officer: Alisha Sawyer, 133 Fairfield Street, St. Albans, VT, 0578, [email protected] or 1-800-340-5877. If you need help filing a grievance, Alisha Sawyer is available to help you. If you would like to submit a complaint to NMC about these services or any other services, contact our Patient Relations Department by email at [email protected].

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.

Northwestern Medical Center cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Northwestern Medical Center no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Northwestern Medical Center :

 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
  • Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
  • Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
 • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
  • Intérpretes capacitados.
  • Información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese Amanda Wilson at 802-524-1001. 

Si considera que Northwestern Medical Center no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona: Alisha Sawyer, 133 Fairfield Street, St. Albans, VT, 0578, [email protected] or 1-800-340-5877. Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, email [email protected]. También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

繁體中文(Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務

Northwestern Medical Center 遵守適用的聯邦民權法律規定、不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。NMC  不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。

NMC:

 • 向殘障人士免費提供各種援助和服務、以幫助他們與我們進行有效溝通、如:
  • 合格的手語翻譯員
  • 以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)
 • 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:
  • 合格的翻譯員
  • 以其他語言書寫的資訊

如果您需要此類服務,請聯絡 Amanda Wilson, 802-524-1001.

如果您認為 Northwestern Medical Center 未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您,您可以向 Alisha Sawyer, 提交投訴,郵寄地址為133 Fairfield Street, St.Albans, VT, 05478,電話號碼為 802-524-5911、TTY(聽障專線)號碼為 800-340-5877,傳真為,電子信箱為 [email protected] 。您可以親自提交投訴,或者以郵寄、傳真或電郵的方式提交投訴。如果您在提交投訴方面需要幫助,email [email protected] 可以幫助您。 您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生及公共服務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴,透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019、800-537-7697 (TDD)(聾人用電信設備)

 

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-696-6775.

Northwestern Medical Center  tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. NMC không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

NMC:

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
  • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)
 • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:
  • Thông dịch viên đủ năng lực
  • Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Amanda Wilson, Manager of NMC’s Care Management Department at 802-524-1001..

Nếu bạn tin rằng Northwestern Medical Center không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: Jamie Pinkham – Manager of Care Management, 133 Fairfield Street, St.Albans, VT, 05401, 802-524-5911, 800-253-0191, [email protected]. Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Jamie Pinkham – Manager of Care Management, sẵn sàng giúp bạn. Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

Northwestern Medical Center 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. NMC은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.

NMC:

 • 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다.
  • 자격있는 수화 통역자
  • 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식)
 • 주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다.
  • 자격있는 통역자
  • 다른 언어로 작성된 서면 정보

이러한 서비스가 필요하면 Jamie Pinkham에게 문의하십시오. 노스 웨스턴 메디컬 센터가 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별에 따라 이러한 서비스를 제공하지 못하거나 차별을 당했다고 생각되는 경우 Jamie Pinkham – 케어 매니지먼트 매니저 , 133 Fairfield Street, St. Albans, VT, 05401, 802-524-5911, 800-253-0191, [email protected]. 직접 또는 우편, 팩스 또는 이메일로 신고 할 수 있습니다. 불만 사항을 제기하는 데 도움이 필요하면 Jamie Pinkham – 케어 매니지먼트 매니저가 귀하를 도와 드릴 것입니다. 귀하는 미국 보건 복지부 민권 사무소에 민권 침해 신고서 (https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby)를 통해 전자 민원을 제출할 수 있습니다. .jsf 또는 우편 또는 전화로.

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. 

Northwestern Medical Center sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.  Ang NMC ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang NMC ay:

 • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:
  • Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
  • Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)
 • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:
  • Mga kwalipikadong interpreter
  • Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

Kung kailangan mo ng mga serbisyong ito, makipag-ugnayan sa Jamie Pinkham.

Kung naniniwala ka na Northwestern Medical Center ay nabigo upang magbigay ng mga serbisyo o discriminated sa ibang paraan sa batayan ng lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian, maaari kang magsampa ng karaingan sa: NMC’s Compliance Officer, Alisha Sawyer, 133 Fairfield Street, St. Albans, VT, 05478, [email protected], 1-800-340-5877. Maaari kang magsampa ng karaingan sa tao o sa pamamagitan ng koreo, fax, o email. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-file ng reklamo, Alisha Sawyer ay magagamit upang makatulong sa iyo. Maaari mo ring magsampa ng civil complaint karapatan sa US Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng Office for Civil Rights Complaint Portal, na makukuha sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. 

Northwestern Medical Center соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. NMC не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

NMC:

 • Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, а именно:
  • услуги квалифицированных сурдопереводчиков;
  • письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы, прочие форматы).
 • Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является основным языком, а именно:
  • услуги квалифицированных переводчиков;
  • письменную информацию на других языках.

Если вам нужны эти услуги, обратитесь к Саре Джемли.

Если вы считаете, что Северо-западный медицинский центр не смог предоставить эти услуги или подвергся другой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу в отношении: Сары Джемли – , 133 Fairfield Street, St. Albans, VT, 05401, 802-524-5911, 1-800-340-5788, [email protected]. Вы можете подать жалобу лично или по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалобы, Сара Джемли (Alisha Sawyer) – менеджер по уходу за пациентами поможет вам. Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в Департамент здравоохранения и социальных служб США, Управление по гражданским правам, в электронном виде через портал для подачи жалоб в отношении гражданских прав, доступный по адресу https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, или по почте или по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

العربية (Arabic)

 

تنبيه: إذا كنت تتحدث الإسبانية ، فلديك خدمات مساعدة لغوية مجانية.

يتوافق مركز Northwestern Medical Center مع قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو العمر أو الإعاقة أو الجنس. لا يستبعد مركز نورث وسترن الطبي الناس أو يعاملهم بشكل مختلف بسبب العرق أو اللون أو الجنسية أو العمر أو الإعاقة أو النس.

المركز الطبي الشمالي الغربي:

 • يوفر المساعدة والخدمات المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة للتواصل معنا بشكل فعال ، مثل ما يلي:
  • تدريب مترجمي لغة الإشارة.
  • المعلومات المكتوبة بتنسيقات أخرى (طباعة كبيرة ، صوت ، تنسيقات إلكترونية يمكن الوصول إليها ، تنسيقات أخرى).
 • يوفر خدمات لغة مجانية للأشخاص الذين ليست لغتهم الأم هي الإنجليزية ، مثل ما يلي:
  • المترجمين الفوريين المدربين.
  • معلومات مكتوبة بلغات أخرى.

إذا كنت بحاجة إلى تلقي هذه الخدمات ، فاتصل بـ Alisha Sawyer.

إذا كنت تعتقد أن Northwestern Medical Center لم يقدم هذه الخدمات أو تميز ضدك بأي طريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو العمر أو الإعاقة أو الجنس ، فيمكنك تقديم شكوى إلى الشخص التالي: JAlisha Sawyer, 133 Fairfield Street, St. Albans, VT, 05478, 802-524-5911, 800-3405877 ، [email protected]. يمكنك تقديم المطالبة شخصيا أو عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للقيام بذلك ، فستطلب من جان سودر – مدير إدارة الرعاية – تحت تصرفك تقديم ذلك. يمكنك أيضًا تقديم مطالبة بالحقوق المدنية لدى مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية. U.S. إلكترونيًا عبر بوابة شكاوى مكتب الحقوق المدنية ، وهي متاحة على الموقع https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ، أو بالبريد على العنوان التالي أو عبر الهاتف على الأرقام المدرجة أدناه:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. 

Northwestern Medical Center konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. NMC pa ekskli moun oswa trete yo nan fason ki diferan akoz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks yo.

NMC:

 • Bay èd ak sèvis gratis pou moun ki andikape pou yo kominike avèk nou nan fason ki efikas, tankou:
  • Enèprèt langaj siy ki kalifye
  • Enfòmasyon ekri nan lòt fòma (gwo lèt, odyo, fòma elektwonik ki aksesib, lòt fòma)
 • Bay sèvis lang gratis a moun lang prensipal yo pa Anglè, tankou:
  • Enèprèt kalifye
  • Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang

Si ou bezwen sèvis sa yo, kontakte Alisha Sawyer.

Si ou kwè ke Northwestern Medical Center te echwe pou pou bay sèvis sa yo oswa fè diskriminasyon nan yon lòt fason sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, laj, andikap, oswa sèks, ou ka depoze yon plent ak: Alisha Sawyer, 133 Fairfield Street, St Albans, VT, 05401, 802-524-5911, 800-340-5877, [email protected]. Ou ka depoze yon plent an pèsòn oswa pa lapòs, faks, oswa voye yon imèl. Si w bezwen èd ranpli yon plent, Alisha Sawyer – se disponib nan ede ou. Ou kapab tou pote yon plent dwa sivil ak US Department of Sante ak Sèvis Imen, Biwo pou Dwa Sivil, elektwonikman nan Biwo pou Dwa Sivil Plent Portal, ki disponib nan https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, oswa pa lapòs oswa telefòn nan: 

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Français (French)

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 

Northwestern Medical Center respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou un handicap. NMC n’exclut et ne traite aucune personne différemment en raison de sa race, sa couleur de peau, son origine nationale, son âge, son sexe ou son handicap.

NMC:

 • Fournit gratuitement des aides et services aux personnes handicapées afin de permettre une communication efficace avec nous, par exemple:
  • Interprètes qualifiés en langue des signes
  • Informations écrites dans d’autres formats (gros caractères, audio, formats électroniques accessibles, autres formats)
 • Fournit gratuitement des services linguistiques aux personnes dont la langue principale n’est pas l’anglais, par exemple:
  • Interprètes qualifiés
  • Informations écrites dans d’autres langues

Si vous avez besoin de ces services, contactez Amanda Wilson, 802-524-1001.

Si vous pensez que NMC n’a pas fourni ces services ou a fait preuve d’une autre forme de discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou le handicap, vous pouvez déposer une réclamation auprès de : Alisha Sawyer, NMC’s Compliance Officer, 133 Fairfield Street, St. Albans, VT, 05401, 802-524-5911, 800-340-5877, [email protected]. Vous pouvez déposer une réclamation en personne ou par courrier, télécopie ou e-mail. Si vous avez besoin d’aide pour déposer une réclamation Alisha Sawyer, NMC’s Compliance Officer se tient à votre disposition pour vous y aider. Vous pouvez également déposer une réclamation concernant vos droits civiques auprès de l’U.S. Department of Health and Human Services (Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis), Office for Civil Rights (Bureau des Droits Civiques), par voie électronique via l’Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible à l’adresse https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, par courrier ou par téléphone à :

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

Polski (Polish)

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. 

Northwestern Medical Center postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.  NMC nie wyklucza żadnych osób i nie stosuje różnego traktowania ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

NMC:

 • Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia skutecznej komunikacji, na przykład:
  • Wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego
  • Informacje na piśmie w różnych formatach (duży druk, audio, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty)
 • Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, na przykład:
  • Wykwalifikowanych tłumaczy
  • Informacje na piśmie w innych językach

Jeśli potrzebujesz tych usług, skontaktuj się z Amanda Wilson, 802-524-1001.

Jeśli uważasz, że Northwestern Medical Center nie świadczy tych usług lub dyskryminuje w inny sposób ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie krajowe, wiek, niepełnosprawność lub płeć, możesz złożyć skargę: Alisha Sawyer, 133 Fairfield Street, St. Albans, VT, 05401, 802-524-5911, 800-340-5877, [email protected]. Możesz złożyć skargę osobiście lub pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeśli potrzebujesz pomocy zgłaszającej skargę, możesz pomóc Jamie Pinkham- menedżer ds. Zarządzania. Możesz także złożyć skargę o naruszenie praw obywatelskich z amerykańskim Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej, Biurem Praw Obywatelskich, drogą elektroniczną za pośrednictwem Biura ds. Skarg dotyczących naruszeń praw obywatelskich dostępnej pod adresem https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf lub pocztą lub telefonicznie pod adresem:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Português (Portuguese)

Northwestern Medical Center cumpre as leis de direitos civis federais aplicáveis e não exerce discriminação com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo.  NMC não exclui ou trata de forma diferente devido à raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo.

NMC:

 • Faculta ajuda e serviços gratuitos a pessoas com dificuldades de comunicar de forma eficaz connosco, tais como:
  • Intérpretes de língua gestual qualificados
  • Informação escrita noutros formatos (impressão maior, áudio, formatos electrónicos acessíveis, outros formatos)
 • Faculta serviços linguísticas grátis a pessoas cuja língua principal não é inglês, tais como:
  • Intérpretes qualificados
  • Informação escrita noutros idiomas

Se você precisar desses serviços, entre em contato com Amanda Wilson, 802-524-1001.

Se você acredita que o Northwestern Medical Center não forneceu esses serviços ou discriminado de outra maneira com base em raça, cor, origem nacional, idade, deficiência ou sexo, você pode registrar uma queixa com: Alisha Sawyer, 133 Fairfield Street, St. Albans, VT, 05401, 802-524-5911, 800-340-5877, [email protected]. Você pode registrar uma queixa em pessoa ou por correio, fax ou e-mail. Se você precisar de ajuda para apresentar uma queixa, Alisha Sawyer está disponível para ajudá-lo. Você também pode registrar uma queixa de direitos civis com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Office for Civil Rights, por meio eletrônico através do Office for Civil Rights Complaint Portal, disponível em https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, ou pelo correio ou telefone em:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Italiano (Italian)

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.

U.S. Department of Health and Human Services (HHS, Dipartimento statunitense per la salute e i servizi umani) è conforme a tutte le leggi federali vigenti in materia di diritti civili e non pone in essere discriminazioni sulla base di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso. HHS non esclude le persone o le tratta diversamente a causa di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso.

HHS:

 • Offre sostegni e servizi gratuiti alle persone affette da disabilità per comunicare con noi in modo efficace, quali:
  • Interpreti qualificati nella lingua dei segni
  • Informazioni scritte in altri formati (stampe a grandi caratteri, audio, formati elettronici accessibili, altri formati)
 • Offre servizi linguistici gratuiti alle persone la cui lingua primaria non è l’inglese, quali:
  • Interpreti qualificati
  • Informazioni scritte in altre lingue

In caso si necessiti di tali servizi, contattare Amanda Wilson, 802-524-1001.

In caso si ritenga che Northwestern Medical Center non abbia offerto tali servizi o abbia posto in essere discriminazioni in altri modi sulla base di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso, è possibile presentare una vertenza a NMC’s Compliance Officer: Alisha Sawyer 133 Fairfield Street, St.Albans, VT, 05401, 802-524-5911, 800-340-5877, [email protected]. È possibile presentare una vertenza di persona o a mezzo posta, fax oppure e-mail. In caso si necessiti di aiuto per la presentazione della vertenza, Alisha Sawyer è disponibile a fornire assistenza. È altresì possibile presentare un reclamo per i diritti civili allo U.S. Department of Health and Human Services (Dipartimento statunitense per la salute e i servizi umani), Office for Civil Rights (Ufficio per i diritti civili), elettronicamente mediante il Office for Civil Rights Complaint Portal, disponibile all’indirizzo https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oppure a mezzo posta o telefono all’attenzione di:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.

Northwestern Medical Center erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. lehnt den Ausschluss oder die unterschiedliche Behandlung von Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

NMC:

 • Bietet kostenlose Hilfe und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zur effektiven Kommunikation, wie z. B.:
  • Qualifizierte Gebärdensprachen-Dolmetscher
  • Schriftliche Informationen in anderen Formaten (große Ausdrucke, Audio, zugängliche elektronische Formate, sonstige Formate)
 • Bietet kostenlose Sprachdienste für Menschen, deren Hauptsprache nicht Englisch ist, wie z. B.:
  • Qualifizierte Dolmetscher
  • Schriftliche Informationen in anderen Sprachen

Sprachen Sollten Sie diese Dienstleistungen benötigen, so wenden Sie sich an Amanda Wilson, 802-524-1001.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass Northwestern Medical Center es versäumte, diese Dienstleistungen anzubieten, oder auf sonstige Weise aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminierte, so können Sie eine Beschwerde einreichen bei: NMC Compliance Officer Alisha Sawyer, 133 Fairfield Street, St.Albans, VT, 05401, 802-524-5911, 800-340-5877, [email protected]. Sie können eine Beschwerde persönlich oder per Post, Fax oder E-Mail einreichen. Sollten Sie Hilfe beim Einreichen einer Beschwerde benötigen, so steht Ihnen Compliance Officer Alisha Sawyer gerne zur Verfügung. Sie können ebenfalls eine Menschenrechtsbeschwerde einreichen bei: Department of Health and Human Services (U.S.-Gesundheitsministerium), Office for Civil Rights (Amt für Bürgerrechte), elektronisch über das Office for Civil Rights Complaint Portal, zugänglich über https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oder per Post oder telefonisch an:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

日本語(Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。

Northwestern Medical Center は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づく差別をいたしません。HHS は人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別を理由として人を排除したり、異なる扱いをいたしません。

NMC:

 • 効果的にコミュニケーションを図るため、障害のある人に以下の支援やサポートを無料で提供いたします。
  • 資格ある手話通訳者
  • その他形式の文字情報(大きな活字、音声信号、手軽な電子形式、その他)
 • 英語を母語としない人へ以下の言語サービスを無料で提供いたします。
  • 資格ある通訳者
  • 英語以外の言語で書かれた情報

これらのサービスが必要な場合は、Amanda Wilson にお問い合わせください。

ノースウェスタン医療センターが人種、色、国籍、年齢、身体障害、または性別に基づいてこれらのサービスの提供に失敗したり、別の方法で差別を犯したと思われる場合は、次のような苦情を申し立てることができます:Alisha Sawyer- 、133 Fairfield Street、St. Albans、VT、05401、802-524-5911、800-3405877、[email protected]。あなたは苦情を直接、郵便、ファックス、または電子メールで提出することができます。あなたが苦情を申し立てるのを助ける必要がある場合は、Alisha Sawyer, Compliance Officer のマネージャーがあなたを助けるために利用可能です。また、米国保健福祉省、民間人権局に民事訴状を提出することもできます(https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobbyにある公民権告訴局向けに電子的に申し立ててください)。 .jsf、またはメールまたは電話で:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

فارسی (Farsi)

 

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با .1-877-696-6775 تماس بگیرید

Northwestern Medical Center از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.

NMC بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد ایشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنها برخورد متفاوتی ندارد.

:NMC

 •  برای افرادی که ناتوانی دارند، برای برقرار کردن ارتباط موثر، کمک هایی بطور رایگان فراهم می کند، مانند:
  • مترجمین واجد شرایط زبان اشاره
  • اطلاعات نوشتاری به فرمت های دیگر (چاپ با حروف درشت، صوتی، فرمت های الکترونیک قابل دسترسی ساده، و فرمت های دیگر)
 •  برای افرادی که زبان اولیه شان انگلیسی نیست خدمات زبانی رایگان ارایه می کند، مانند:
  • مترجمین شفاهی واجد شرایط
  • اطلاعات نوشتاری به زبانهای دیگر

اگر شما نیاز به این خدمات، با سارا تماس Wilson.

اگر فکر می کنید که مرکز پزشکی نورث وسترن موفق به ارائه این خدمات و یا تبعیض در راه دیگری بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، معلولیت و یا رابطه جنسی، شما می توانید یک شکایت با فایل: سارا Sawyer- مدیر مدیریت خدمات ، 133 فیرفیلد خیابان، سنت آلبانز، VT، 05478، 802-524-5911، 800-340-5877، [email protected]. شما می توانید یک شکایت در شخص و یا از طریق پست، فکس و یا ایمیل کنید. اگر شما نیاز به کمک پر کردن شکایت، سارا Sawyer- مدیر مدیریت مراقبت های موجود به شما کمک کند. شما همچنین می توانید شکایت حقوق مدنی با وزارت بهداشت و خدمات انسانی، دفتر حقوق مدنی در https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby فایل، به صورت الکترونیکی از طریق دفتر برای شکایت حقوق مدنی پورتال، در دسترس .jsf، یا از طریق پست و یا تلفن در:

 

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Oroomiffa/Cushite

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama.

Northwestern Medical Center seera hawwaasummaa Feederaalaan kan wal simu ta’ee sanyii, bifa, dhiigaan, uumriidhaan, yookiin koorniyaadhaan kan wal hin loognee dha. Northwestern Medical Center namoota yookiin sanyii sanyiidhaan, bifaan, dhiigaan, umriidhaan, hir’ina qaamaan yookiin koorniyaadhaan adda hin baasu.

Northwestern Medical Center :

•Namootni hir’ina garaagaraa qaban bifa gaarii ta’een nu waliin haasa’uu akka danda’aniif deeggarsa fi tajaajila tolaa kennaafii, kanneen akka:

   ○ Namoota afaan mallattoo haalaan hiikkuu danda’an

   ○ Odeeffannoo barreeffamaa foormaatii adda ta’een (barreeffama guddaadhaan, sagaleedhaan, foormaatii eleektirooniksii argamuu danda’uun, foormaatii biroo)

•Namoota afaan dhalootaa isaanii afaan Ingiliffaa hin taaneef tajaajila afaanii tolaa dhiheessuufi, kanneen akkaL:

   ○ Warra dandeettii afaan hiikuu gahaa ta’e qaban

   ○ Odeeffannoo afaanota birootiin barraahe

Tajaajila kana yoo barbaadde, Amanda Wilson qunnamaa Kana yoo itti amante Northwestern Medical Center tajajila kana kennuudhaaf hin dandeenye yookiin tajaajila kana kennuu hin dandeenye yookiin sanyiidhaan ,bifaan, dhiigaan, umriidhaan, hiri’ina qaamaan, ykn koorniyaadhaanii fi kanneen birootiin looguu, komii keessan kanneen armaan gadiitiin dhiheessuu ni dandeessu: Alisha Sawyer, Compliance Officer, 133 Fairfield Street, St.Albans, VT, 05401, 802-524-5911, 800-340-5877, [email protected]. Komii namaan, yookiin poostaadhaan, faaksiidhaan, yookiin e-mail dhaan dhiheessuu ni dandeessa. Komii guutuudhaaf gargaarsa yoo barbaadde Alisha Sawyer, Compliance Officer si gargarudhaaf qophii dha. Komiiwwan mirga namoomaa U.S. Department of Health and Human Services (Kutaa Fayyaa fi Tajaajila Namoomaa U.S), Office for Civil Rights (Waajjira Mirga Hawwaasummaa) eleektirooniksiidhaan the Office for Civil Rights Complaint Portal, kunis kan argamu https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ykn poostaadhaan yookiin bilbilaan :

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD) Foormiin komiidhaa kan argamu http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html irratti dha.